alek

待领养的角色

nameless(00754)
nameless(00917)
anchor chip
nameless(00714)
nameless(00306)
nameless(01078)

在已出售记录中有关的角色

Folsh
Garu
PICO
Rmir
ruia
Valom