vain

待领养的角色

マーヌ
???
フレア
スピル
???
梨花

在已出售记录中有关的角色

???
???
???
ホロウ
黒丸
影