Melny

待领养的角色

???
フレア
???
???
???
ハイドラ

在已出售记录中有关的角色

???
???
???
マリア
ノイック
???