Baldo

待领养的角色

???
紅華
カラタチ
???
tachyus
???

在已出售记录中有关的角色

???
???
???
???
???
???