Koka

待领养的角色

テクス
コスモ
tachyus
メルシェ
???
ヴェノル

在已出售记录中有关的角色

レンディ
???
こやき
???
???
???