ainosuke

待领养的角色

???
実豊
???
tachyus
ルクレール
???

在已出售记录中有关的角色

???
シーラ
???
瑞氷
???
氷華