Takuma

待领养的角色

???
???
ラコール
???
tachyus
ステラ

在已出售记录中有关的角色

???
???
イン
???
???
???