Brise

待领养的角色

???
???
ディル
輪牙
???
???

在已出售记录中有关的角色

サン
???
マーレイ
???
???
???