Porara

待领养的角色

フレア
黒煉
???
???
???
フリント

在已出售记录中有关的角色

???
エイシュ
???
???
???
???