Alta

待领养的角色

???
???
tachyus
???
???
フリント

在已出售记录中有关的角色

???
???
???
???
フォリア
???